appingedam-299663 1280Конструктивното проектиране е процес по създаване на носещата конструкция на сградите и съоръженията. При него винаги се стремим да използваме иновативни идеи и съвременни изчислителни методи. На тяхна база се изготвят триизмерни изчислителни модели с помощта, на които се отчита реалното поведение на конструкцията при различни натоварвания и въздействия. Това е т. нар. статичен и динамичен анализ на конструкцията. При него разчитаме на съвременен софтуер и натрупан опит и знания за реализиране на конструктивни решения, които гарантират ефективност, качество и икономичност.

В областта на конструктивното проектиране ИНДЖЕН предлага:

• Проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции

• Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

• Проектиране на сглобяеми и предварително напрегнати конструкции

• Проектиране на геотехнически съоръжения

• Сеизмично осигуряване и реконструкции на съществуващи сгради

• Експертизи и технически паспорти на сгради и съоръжения

• Геоложки проучвания, доклади и експертизи

• ПБЗ, ПОИС

• Управление на строителните отпадъци

Ценова политика:

Всеки проект сам по себе си е уникален, ето защо нашите цени се формират единствено на база свършената от нас работа. Прилагаме индивидуален подход и гъвкави схеми за заплащане в зависимост от вида на услугите:

• Разработка на проект - по договаряне в зависимост от вида и площта на проектиране;

• Управление на проект – цената се формира на база очакван обем на работата и продължителност на проекта. Предлагаме заплащане на вноски, след всеки успешно приключил етап на проекта